^ Ir arriba

Programas do Imserso

 

PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL IMSERSO TEMPORADA 2015

Normativa:

 • Orde do 15 de marzo de 1989 polo que se establece e regula o Servizo de Termalismo Social.

 • Orde de 26 de decembro de 1990 pola que se modifica a do 15 de marzo de 1989, que estableceu e regulou o servizo de Termalismo Social do Instituto Nacional de Servizos Sociais.

 • Resolución de 9 de decembro de 2014, do Instituto de Maiores e Servizos Sociais, pola que se convoca a concesión de prazas para pensionistas que desexen participar no Programa de Termalismo Saudable (BOE nº 301 do 13/12/2014)

Requisitos das/dos solicitantes:

 1. Ser pensionista do sistema da Seguridade Social polos conceptos de xubilación ou invalidez e, en todo caso, polo concepto de viuvez ou doutras pensións cando o beneficiario cumprira os 60 anos de idade. Tamén poderán ser beneficiarios/as das prazas os españois residentes no exterior, sempre que perciban unha pensión pública, teñan máis de 60 anos e cumpran co resto dos requisitos.
 2. Non padecer alteracións de comportamento que impidan a convivencia nos establecementos, nin enfermidade infecto-contaxiosa.
 3. Poder valerse por si mesmo para as actividades da vida diaria.
 4. Precisar os tratamentos termais solicitados e carecer de contraindicación médica para a recepción dos mesmos.
 5. Acadar de conformidade coa valoración establecida a puntuación que lle permita acceder a un dos balnearios e quendas solicitadas. Ponderaranse as seguintes variables:
  1. Grao de necesidade de recibir os tratamentos termais.
  2. Situación económica dos solicitantes.
  3. Idade dos solicitantes.
  4. Que non disfrutara da praza en anos anteriores.
  5. Se o/a solicitante e membro dunha familia numerosa.
  6. Outras circunstancias excepcionais non contempladas nas variables anteriores.

Tamén poderán ser beneficiarias das prazas as persoas españolas residentes no exterior, sempre que perciban unha pensión pública , teñan máis de sesenta anos de idade e cumpran os requisitos 2, 3, 4 e 5.

Tamén poderán ser persoas beneficiarias das prazas os cónxuxes de quenes reúnan os requisitos anteriores sempre que cumpran pola súa vez cos requisitos 2, 3 e 4.

Beneficios:

As quendas terán unha duración de doce ou dez días cada unha (once e nove pernoctacións, respectivamente) comprendendo os seguintes servizos:

 • Aloxamento e manutención en réxime de pensión completa e en habitacións dobres de uso compartido.
 • Tratamentos termais que comprenderán: recoñecemento médico ao ingresar no balneario; o tratamento termal que, en cada caso, prescriba o médico do balneario; o seguimento médico do tratamento con informe final.
 • Póliza colectiva de seguro.
 • Transporte por conta do balneario, nos casos que se expresan no anexo I, dende a localidade máis achegada ao balneario hasta a estación termal ao comezar a quenda e o regreso, ao rematar mesmo.
 • En todo caso, os beneficiarios das quendas realizarán os desprazamentos aos establecementos termais, así como o de regreso aos seus domicilios, directamente polos seus propios medios.

Documentación:

Se a temporada pasada a persoa solicitou praza e reunía os requisitos para participar no programa, o IMSERSO remitiralle por correo un modelo simplificado para a renovación da súa solicitude.

Se accede por primeira vez ao Programa ou volve a solicitalo logo de non telo feito no ano 2014, deberá formalizar nova solicitude e informe médico:

Solicitude. A Declaración sobre o estado de saúde efectúaa o propio solicitante e, no seu caso o seu cónxuxe. Non precisa ir ao médico para que a cumprimente.

Lugar de presentación:

Cumplimentación telemática da solicitude. Consulta de trámites

 • Servizos Sociais Comunitarios,
 • Centros dependentes da Consellería de Traballo e Benestar (centros sociocomunitarios, clubes da terceira idade, etc.)

Xefaturas Territoriais da Consellería de Traballo e Benestar

Prazo de presentación:

Para as quendas dos meses de febreiro ata agosto (ambos inclusive):

 • Con prioridade na adxudicación de praza: ata o día 16 de xaneiro de 2015.
 • Para a súa inclusión na orde que corresponda, na lista de agarda de prazas: ata o día 18 de maio de 2015.

Para as quendas dos meses de setembro a decembro (ambos inclusive):

 • Con prioridade na adxudicación de praza: ata o día 18 de maio de 2015.
 • Para a súa inclusión na orde que corresponda, na lista de espera de prazas: ata o día 30 de outubro de 2015.

Máis información:

Balnearios participantes 2015

Folleto informativo

Web IMSERSO