^ Ir arriba

Lei de Dependencia

Lei de Dependencia

A Lei 39/2006 de promoción da autonomía persoal e atención ás personas en situación de dependencia (Lei de Dependencia) ten por obxecto regular as condicións básicas que garantan a igualdade no exercicio do dereito subxetivo de cidadanía á promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, nos términos establecidos nas leis, mediante a creación dun Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, coa colaboración e participación de todas as Administracións Públicas e a garantía pola Administración Xeral do Estado dun contido mínimo común de dereitos para todos os cidadáns en calquera parte do territorio do Estado español.