^ Ir arriba

Procedemento selectivo para a selección dun/ha arquitecto técnico municipal

Convocatoria pública para cubrir temporalmente, polo sistema de oposición, UNHA PRAZA de ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL para a sustitución do traballador que ocupa con carácter definitivo o posto, durante a baixa laboral do mesmo.