^ Ir arriba

Anuncios urbanismo

Delimitación do solo de Núcleo Rural de A Rochela, parroquias de Vilaza e Chaín

DILIXENCIA.-Esténdoa eu, en folla aparte, para facer constar que con data 17.07.2019 (2019-E-RE-1241) ten entrada no Rexistro Electrónico do Concello de Gondomar en soporte dixital o denominado “Delimitación do solo de Núcleo Rural de A Rochela, parroquias de Vilaza e Chaín” redactado pola arquitecta Delia Prado Figueroa e asinado o día 17.07.2019 onde consta de 172 páxinas e que se vai someter, en cumprimento do disposto no artigo 78.2.b) da Lei 2/2016, do 10 de febreiro e 191.1 do RLSG en relación co artigo 22 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, á súa exposición pública co seguinte contido.-

 • Memoria (páxs. 1 a 149)
 • Planos.- (páxs. 1 a 20)
  • Portada
  • Índice
  • Plano de situación
  • Fotografías aéreas
  • Topografía
  • Parcelario
  • Edificación Información
  • Edificación. Usos
  • Rede Viaria. Trazado e características
  • Rede Viaria Pública
  • Servizos. Rede de saneamento
  • Servizos. Rede de abastecemento
  • Servizos. Alumeado Público
  • Afeccións. AEIP
  • Afeccións. Augas
  • Afeccións. Estradas
  • Afeccións eléctricas
  • Bens Etnolóxicos. Muros tradicionais
  • Bens catalogados. Entornos protección
  • Ordenación

-Informe sobre as modificacións do borrador do Plan (1 a 3)
Asemade, forma parte da documentación para a súa publicación o informe da arquitecta municipal do 24.07.2019.
(documento asinado dixitalmente adxunto)

Documentación
Download this file (00_DilixenciaEXP 17322018.pdf)EXP.- 1732/2018 DILIXENCIA[EXP.- 1732/2018 DILIXENCIA]
Access this URL (37 - Memoria)37 - Memoria[37 - Memoria - Delimitación núcleo A rochela]
Access this URL (38 - Planos)38 - Planos[Planos Delimitación do solo de Núcleo Rural de A Rochela]
Access this URL (39 . informe)39 . informe[Informe Delimitación do solo de Núcleo Rural de A Rochela]