^ Ir arriba

Vivenda

Vivenda

Unha vivenda , en propiedade ou aluguer , constitúe un dos pilares fundamentais na vida das persoas, así como , un elemento integrador dentro da sociedade. É un dereito de todo cidadán recollido na Constitución, pero este dereito resultar ser un problema para moita xente sobre todo na mocidade. Para paliar esta problemática xurden unha serie de iniciativas.

Tes varias opcións dende o aluguer ata a compra. 

Compra Vivenda

Antes de asinar un contrato ou precontrato de compravenda, debes pedir ao vendedor copia da escritura que lle acredite como propietario do piso ou solar.

É aconsellable, tamén, acudir ao Rexistro da Propiedade, onde consta toda a información relativa a constitución, transmisión e extinción de dereitos reais que poden recaer sobre unha leira, como as hipotecas ou outras cargas. De existir cargas, podes ou debes, segundo os casos, acordar co vendedor a cancelación das mesmas. Respecto da hipoteca podes pedir que o propietario a cancele ou subrogarte, si as condicións pódenche interesar.Os datos que debes coñecer son os relativos a identificación do propietario ou copropietarios, a superficie do inmoble ou solar, a cota de participación do piso na contribución a gastos comúns, si está hipotecada ou ten outro tipo de cargas e, por último, si é de edificación libre ou sometida a algún réxime de protección.

Para mercar una vivenda protexida  ter como referencia o PLAN Vivenda 2009/12

logo planvivenda

Aluguer, Programa Vivenda Aluguer

Actualmente existen dous modelos de funcionamento e xestión da Bolsa de Vivenda Nova en Aluguer: Un coa colaboración do INJUVE e as Comunidades Autónomas e Concellos.

O programa articúlase en dúas liñas principais:

 • Informar e asesorar aos mozos en todo o relacionado con aluguer e compravenda de vivendas.
 • Depósito na Bolsa mediante acordo cos propietarios dunha serie de vivendas en aluguer para mozos, tanto individualmente como en grupos, a prezos inferiores aos do mercado, grazas ao sistema de garantías ofrecidas aos arrendadores, a Bolsa supervisa e controla o proceso de aluguer.

As vantaxes comúns para arrendadores e arrendatarios son:

 • As vivendas depositadas son revisadas e inventariadas previamente a ser ofertadas aos mozos solicitantes.
 • Acompaña aos solicitantes a visitar a vivenda.
 • O contrato de aluguer é supervisado polo servizo, asesorando ás partes en todas as dúbidas que puidesen suscitarse.
 • Serve de mediador para solucionar os problemas que puidesen xurdir durante o aluguer.

Maís información:

logo aluga

Renda Básica de Emancipación:

A renda básica de emancipación, consiste nun conxunto de axudas directas do Estado, destinadas ao apoio económico para o pago do aluguer da vivenda que constitúe o seu domicilio habitual e permanente, nas condicións e requisitos que establece o Real Decreto 1472/2007.

Requisitos dos beneficiarios

Poderán percibir a renda básica de emancipación, todas aquelas persoas que reúnan os seguintes requisitos

 • Ter unha idade comprendida entre os 22 e 30 anos (a prestación interrómpese ao cumprir os 30 anos)
 • Ser titular do contrato de aluguer da vivenda na que residan con carácter habitual e permanente. A contía da prestación dividirase polo número de inquilinos titulares do contrato. Cada un dos titulares pode solicitar a renda básica de emancipación.
 • Dispor dunha fonte regular de ingresos que lle reporte uns ingresos brutos anuais inferiores a 22.000 euros.
 • Inclúese aos traballadores por conta propia ou allea, aos bolseiros de investigación e aos perceptores de prestación de desemprego ou dunha pensión por incapacidade , por invalidez ou calquera outra prestación pública, sempre que poidan acreditar unha vida laboral de polo menos seis meses de antigüidade, inmediatamente anteriores ao momento da solicitude, ou unha duración prevista da fonte de ingresos de polo menos seis meses contados desde o día da súa solicitude.
 • Si traballas por conta propia e a túa fonte regular de ingresos consiste en actividades empresariais, profesionais ou artísticas, poderás deducirche para o cómputo dos ingresos brutos os gastos necesarios para a súa obtención.
 • Posuír a nacionalidade española ou a dalgún dos Estados membros da Unión Europea. Para estranxeiros non comunitarios é necesario ter a autorización de residencia permanente en España.

Si modificásese algunha das circunstancias que permitiron a concesión da Renda de Emancipación e deixásese de cumprir calquera dos requisitos esixidos, o beneficiario haberá de comunicalo de inmediato ao órgano que lle recoñeceu o dereito á axuda, para que resolva o que proceda e comuníqueo ao Ministerio de Vivenda.

CONTÍA

A renda básica de emancipación se desglosa nas seguintes axudas:

 • Unha cantidade mensual de 210 euros co fin de facilitar o pago dos gastos do aluguer.
 • 120 euros para o caso de que se constitúa un aval cun avalista privado.
 • Préstamo sen intereses, por importe de 600 euros, reintegrable cando se extinga a fianza prestada en garantía do aluguer.

A axuda de 210 euros percibirase por meses completos, con efectos desde o mes seguinte ao da súa solicitude, durante un máximo de catro anos, sexan ou non consecutivos, ou até aquel en o que se cumpra a idade de 30 anos

Para percibir a renda básica son requisitos fundamentais

 • A domiciliación bancaria desta axuda nalgunha das entidades de crédito colaboradoras do Ministerio de Vivenda
 • Domiciliación bancaria do pago do aluguer. O número de conta desde a que pagas o aluguer debe ser unha conta dalgunha das entidades colaboradoras.Devandito pago poderá efectuarse mediante transferencia bancaria a unha conta predeterminada do arrendador ou do seu representante a estes efectos, desde a conta do inquilino habilitada para iso; ou ben, mediante o cargo de recibos domiciliados nesta última conta, directamente por parte do arrendador ou de quen o represente.
 • Estar ao corrente do pago do aluguer da vivenda
 • Estar ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social 

Enlaces de interese sobre vivenda:

logo-ministerio-de-fomento
logo-instituto-galego-de-vivenda
Ministerio de Fomento
 Instituto Galego da Vivenda e Solo
logo-injuve-vivienda
logo-xuventude-xunta
Instituto de la Juventud
 Xuventude Xunta de Galicia
logo-plan-integral-de-vivienda-2013-2016
 
Plan Integral de Vivienda 2013-2016
 

 

 

Teléfonos de información Xeral:

INFORMACIÓN XERAL SOBRE VIVENDA
SERVIZOS CENTRAIS SANTIAGO DE COMPOSTELA
981 54 19 82 /902 10 00 54
DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE A CORUÑA
981 18 23 47
SERVIZOS DE INFORMACIÓN FERROL
981 33 71 61
DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE LUGO
982 29 46 02
DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE OURENSE
988 38 62 68
DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE PONTEVEDRA
986 80 56 10 
SERVIZOS DE INFORMACIÓN VIGO
986 80 56 10
   

 

 

INFORMACIÓN SOBRE O PROGRAMA DE VIVENDA EN ALUGUER  
SERVIZOS CENTRAIS SANTIAGO DE COMPOSTELA 981 56 85 08 / 981 56 85 09
DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE A CORUÑA 981 28 71 32
SERVIZOS DE INFORMACIÓN FERROL 981 35 85 28
DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE LUGO 982 25 54 01 / 982 25 54 21
DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE OURENSE 988 51 15 74
DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE PONTEVEDRA 986 80 52 83 / 986 80 52 84
SERVIZOS DE INFORMACIÓN VIGO 986 48 57 46

 

INFORMACIÓN SOBRE A RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN
SERVIZOS CENTRAIS SANTIAGO DE COMPOSTELA
881 03 16 12
DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE A CORUÑA
981 29 48 72
SERVIZOS DE INFORMACIÓN FERROL
981 35 87 42
DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE LUGO
982 22 62 93
DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE OURENSE
988 37 56 90
DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE PONTEVEDRA
986 80 56 06
SERVIZOS DE INFORMACIÓN VIGO
986 49 45 62
   

 

 

INFORMACIÓN SOBRE O REXISTRO DE DEMANDANTES DE VIVENDA PROTEXIDA
SERVIZOS CENTRAIS SANTIAGO DE COMPOSTELA
881 99 90 48
DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE A CORUÑA
981 18 48 03
SERVIZOS DE INFORMACIÓN FERROL
 
DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE LUGO
982 29 49 71
DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE OURENSE
988 38 62 71 / 988 38 68 71
DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE PONTEVEDRA
986 80 53 13
SERVIZOS DE INFORMACIÓN VIGO