^ Ir arriba

novas

Monday, 18 October 2021 15:45

Bases e convocatoria de subvencións municipais de libre concorrencia para o exercicio 2021

BASES E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS PARA A EXECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE PERSIGAN UN FIN SOCIAL NO EXERCICIO 2021

As presentes bases, que rexerán a convocatoria para a concesión de subvencións para o desenvolvemento de actividades que persigan un fin social no ano 2021, estarán suxeitas á Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións (en adiante LXS), do Real decreto 887/06, de 21/07, polo que se aproba o Regulamento xeral de subvencións en desenvolvemento da lei anterior, Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Gondomar, aprobada polo Pleno da Corporación o 17 de setembro do 2.004 (B.O.P. no 195 do 7-10-2004), (en adiante OXS), e demais normativa aplicable.

I.- OBXECTO DA CONVOCATORIA

A presente convocatoria ten por obxecto regula-lo procedemento de concesión de subvencións en réxime de libre concorrencia para fomenta-lo desenvolvemento de actividades, execución de obras ou investimentos, adquisición de subministros e outros que persigan a consecución de obxectivos de carácter social ou comunitario, ou que redunden en beneficio da colectividade entre os veciños/as de Gondomar no ámbito social.

A subvención concedida destinarase en exclusiva a cubrir os gastos directamente relacionados con actividades de fin social, segundo o sinalado na presente Base.

DESCARGAR BASES

BASES E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS PARA A EXECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS NO EXERCICIO 2021

As presentes bases, que rexerán a convocatoria para a concesión de subvencións para o desenvolvemento de actividades deportivas no ano 2021, estarán suxeitas á Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións (en adiante LXS), do Real decreto 887/06, de 21/07, polo que se aproba o Regulamento xeral de subvencións en desenvolvemento da lei anterior, Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Gondomar, aprobada polo Pleno da Corporación o 17 de setembro do 2.004 (B.O.P. no 195 do 7-10-2004), (en adiante OXS), e demais normativa aplicable.

I.- OBXECTO DA CONVOCATORIA

A presente convocatoria ten por obxecto regula-lo procedemento de concesión de subvencións en réxime de libre concorrencia para fomenta-lo desenvolvemento de actividades, execución de obras ou investimentos, adquisición de subministros e outros que persigan a consecución de obxectivos de carácter deportivo, ou que redunden en beneficio da colectividade entre os veciños/as de Gondomar no ámbito deportivo.

A subvención concedida destinarase en exclusiva a cubrir os gastos directamente relacionados con actividades deportivas, segundo o sinalado na presente Base.

DESCARGAR BASES


 

BASES E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS PARA A EXECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO CULTURAL NO EXERCICIO 2021

As presentes bases, que rexerán a convocatoria para a concesión de subvencións para o desenvolvemento de actividades culturais no ano 2021, estarán suxeitas á Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións (en adiante LXS), do Real decreto 887/06, de 21/07, polo que se aproba o Regulamento xeral de subvencións en desenvolvemento da lei anterior, Lei 9/2007, de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia, Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Gondomar, aprobada polo Pleno da Corporación o 17 de setembro do 2.004 (B.O.P. no 195 do 7-10-2004), (en adiante OXS), e demais normativa aplicable.

I.- OBXECTO DA CONVOCATORIA

A presente convocatoria ten por obxecto regula-lo procedemento de concesión de subvencións en réxime de libre concorrencia para fomenta-lo desenvolvemento de actividades, execución de obras ou investimentos, adquisición de subministros e outros que persigan a consecución de obxectivos exclusivamente de carácter cultural, ou que redunden en beneficio da colectividade entre os veciños/as de Gondomar no ámbito cultural.

A subvención concedida destinarase en exclusiva a cubrir os gastos directamente relacionados con actividades culturais, segundo o sinalado na presente Base.

DESCARGAR BASES