^ Ir arriba

Qué facer en caso de 

 [Sufrir un roubo] [Sufrir unha agresión] [Sufrir molestias por ruidos] [Sufrir un accidente de tráfico] 

Sufrir un roubo

PAUTAS A SEGUIR

 • Manter a calma.
 • Non tocar nin mover nada. Non pechar ningunha fiestra ou porta. Non cambiar nada de sitio, chamar rapidamente á Policía, e esperar a que cheguen os axentes, non é prudente entrar, en moitos casos, os delincuentes xa se marcharon, pero ás veces aínda seguen no interior do domicilio violentado.
 • É moi importante que cando chame á Policía, indique o lugar exacto de onde se produciu o roubo, facilitando o seu nome.
 • Presentar denuncia. Ter a man, se é posible, os documentos que acrediten a titularidade dos obxectos roubados (facturas, fotografías, etc.). Indicar á Policía calquera información á que teña acceso (veciños, amizades, sospeitas de alguén etc.) relativa ao feito. Se sospeita de alguén, manifestalo non é acusalo, é achegar información para poder resolver o caso, e realizaranse as correspondentes comprobacións se procede.
 • Solicitar unha copia da denuncia. Pode facer falta para a reclamación á compañía de seguros.
 • Se lle sustraeron tarxetas de crédito, ha de cancelalas por teléfono, canto antes. Faga o conveniente con outras documentacións.
 • Se lle sustraeron unha bolsa ou unha carteira con chaves e direccións do seu domicilio estando fora do seu domicilio, avise a calquera persoa (familiar, amigo, etc.) para que controle a súa vivenda mentres dá os pasos anteriores. Se non hai ningunha persoa no seu domicilio ou non coñece o teléfono dalgún veciño ou familiar que poida realizar esta vixilancia momentánea, informe aos axentes de Policía.
 • Despois cambie as pechaduras que sexan necesarias da súa propiedade.
 • Antes de renovar a documentación espere un tempo prudencial, xa que ás veces os documentos chegan á oficina de obxectos perdidos da súa localidade. Se tivo que realizar novas documentacións e despois aparece a subtraída, ha de comunicalo de inmediato levando a copia ou xustificante de denuncia como referencia.

ROUBO NO INTERIOR DO VEHÍCULO

 • Non deixar nada de valor no interior do vehículo. Se polo motivo que sexa (traballo, pracer etc.), non é posible, o máis conveniente é que o poña no maleteiro do vehículo. É moi conveniente que o poña antes de chegar ao estacionamento ou lugar onde teña que deixalo, xa que os posibles amigos do alleo -LADRÓNS- poderían velo. Sempre que poida non o deixe nun sitio moi apartado.     [Voltar] 

Sufrir unha agresión

RECOMENDACIÓNS AS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XENERO

TELEFONO CONTRA A VIOLENCIA DE XENERO 016

 1. ¿Que facer no caso de sufrir unha agresión? 
  Non silenciar os feitos: calar e deixar que pase o tempo non garante que se solucione nin que se superen os problemas. O silencio das vítimas axudou a perpetuar a sensación de impunidade dos autores. É hora de sacar á luz os verdadeiros datos desta problemática, solicitando axuda, asistencia ás persoas de máis confianza como poden ser: familiares, amigos, veciños etc. e por encima de todo denunciar os feitos.
 2. ¿Que se fai para evitalo? 
  Para facilitar este cambio de actitude, por parte das Institucións, estanse despregando á sociedade multitude de medios e recursos asistenciais: servizos públicos e privados de atención á muller e familia, asociacións, centros e casas de acollida, asistencia Letrada gratuíta, asistencia psicolóxica, etc.
 3. ¿Que se fai para evitalo? 
  Porse de inmediato en contacto cun dos corpos de Policía, solicitando a intervención dunha persoa especializada nestes casos, as cales están preparadas para:
  • Recibir e acoller a/as vítima/s, facilitándolle asistencia inmediata.
  • Informarlle de todos os recursos sociais que están ao seu alcance.
  • Informarlle de todos os pasos a seguir e acompañar á vítima se fose necesario.
  • Investigar os feitos, recoller todos os medios de proba que fosen necesarios, e desta forma poder investigar mellor o problema.
 4. Reseña 
  Se foi vítima de calquera tipo de agresión ou abuso, son moi importantes as probas obxectivas en todo proceso xudicial, por iso, garde as roupas que levaba postas naquel momento sen manipulalas: non as tire, lave ou as arranxe se estaban rotas, faga entrega destas aos axentes de Policía ou xudiciais. Se sufrise feridas ou agresión no seu corpo, acuda de inmediato a recibir asistencia médica, sendo o médico de garda ou forense o que o fará constar como proba.     [Voltar] 

Sufrir molestias por ruidos

SE VOSTEDE ATÓPASE AFECTADO POR MOLESTIAS DE RUÍDOS CONTINUOS OU ESPORÁDICOS, INFORMARÉMOSLLE DUNHAS RECOMENDACIÓNS

 1. ¿Que ha de facer? 
  En primeiro lugar, é conveniente falar coa persoa que causan as molestias a fin de explicarlle o que pasa, e intentar atopar unha solución de mutuo acordo ao problema, deste xeito adóitanse solucionar máis rapidamente os problemas.
 2. En caso de non haber acordo: 
  Se non se chega a un acordo, terá que solicitar que se realicen unhas comprobacións desde o seu domicilio para verificar as molestias e se é así, tramitarase a correspondente denuncia para abrir o correspondente expediente municipal para emendar as deficiencias e sancionalas.
 3. ¿Onde pasamos aviso? 
  Para solicitar que se realicen as correspondentes comprobacións, terase que pór en contacto directamente coa Policía Local no momento de producirse as molestias, ou tamén mediante instancia ao Concello.
 4. Desde onde se realizan as comprobacións 
  As comprobacións sempre se realizan desde o interior do domicilio do afectado, se é posible no momento que as molestias sexan máis intensas.
 5. Como se realizan as comprobacións 
  As comprobacións realízanse cun aparello chamado SONÓMETRO, o cal serve para medir a presión acústica, o cal ha de acharse en normativa, cumprindo a Verificación Primitiva segundo a Orde Ministerial de Fomento do día 16 de decembro de 1998, utilizando esta policía un CESVA modelo SC-20c, con micrófono TIPO 1.     [Voltar] 

Sufrir un accidente de tráfico

CANDO VOSTEDE SE ATOPE OU TEÑA UN ACCIDENTE DE TRÁFICO, TERÁ DE TER MOI PRESENTE AS SEGUINTES RECOMENDACIÓNS:

 1. Que facer de inmediato 
  En primeiro lugar, evitar o empeoramento deste. Para isto terá que sinalizar convenientemente o lugar do accidente colocando os triángulos de urxencia e non circular pola vía onde poida ser atropelado por outro vehículo, conectando se se pode as luces de avaría dos vehículos, todo iso sempre co chaleco reflector xa sexa de noite ou de día.
 2. En caso de lume: 
  Se existe lume terá que extinguilo cos medios dispoñibles ou requirir o servizo de bombeiros, en caso que o incendio non se produciu, evitarase toda posibilidade deste, retirando as chaves do contacto. Evitarase fumar, acender mistos, encendedores, cigarros, etc. nas proximidades.
 3. Onde pasar aviso 
  Pasarase aviso do accidente ás Forzas e Corpos de Seguridade correspondentes. Se se trata de accidente en poboación ( zona urbana ), pasarase aviso aos teléfonos 092 da Policía Local ou ao 112 Centro de urxencias e se se produce na estrada ( zona interurbana), pasarase aviso ao 062 da Garda Civil.
 4. Que facer en caso de feridos 
  Procurarase mover á victima o menos posible, evitar tirar dela e arroupala mentres espera a chegada dos servizos correspondentes ( 061 ).
 5. Presenciou o accidente 
  En caso de presenciar o accidente, espere a chegada dos policías e fágalles saber o que a visto. O seu testemuño pode ser moi importante.     [Voltar]