^ Ir arriba

Normativa Municipal

Normativa Municipal 

Esta sección recolle todas as ordenanzas e regulamentacións que están á súa disposición na web, para á súa consulta. A maior parte destes documentos preséntanse en formato PDF e DOC, para que vostede poida descargalos comodamente no seu dispositivo electrónico.

Aprobación definitiva da ordenanza municipal de normalización lingüstica

Ordenanza lingüistica

Intervención: ordenanzas fiscais reguladoras de taxas

 1. Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre vehículos de Tracción Mecánica 
 2. Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre actividades Económicas
 3. Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles
 4. Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Incremento de valor de terrenos de natureza urbana
 5. Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Construccións, Instañacións e Obras
 6. Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa pola prestación do servizo de rede de sumidoiros
 7. Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa pola expedición de documentos
 8. Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa pola expedición de licencias urbanísticas
 9. Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por ensinanzas especiais nos establecementos docentes do Concello
 10. Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por servicios de instalacións deportivas e servicios análogos 
 11. Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por servicios de matadoiros, lonxas e mercados 
 12. Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por ocupación de terreos de uso público municipal con mercadorías, materiais de construcción, valados, etc. 
 13. Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por cemiterio municipal 
 14. Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por tendidos, tuberías e galerías 
 15. Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por ocupación de terreos de uso público municipal con mesas, cadeiras, etc. 
 16. Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por instalación de quiosco en vía pública 
 17. Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por grúa para retirada de vehículos 
 18. Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por instalaciñons de postos, barracas, casetas de venda, etc. 
 19. Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por expedición de licencia de apertura de establecementos 
 20. Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por entrada de vehículos a través da beirarúa 
 21. Taxa por Prestación de Servicios e Utilización de Instalacións Culturais, Educativas e Análogas 
 22. Taxa por Servicio de Distribución de Auga 

Réxime interior

 1. Regulamento Orgánico Municipaldocumentopdf
 2. Regulamento Cans Perigososdocumentopdf
 3. Regulamento Cemiterio Municipaldocumentopdf
 4. Regulamento Conexions de Augadocumentopdf
 5. Regulamento Consello da Mullerdocumentopdf
 6. Regulamento Estacionamento Limitadodocumentopdf
 7. Regulamento Gardería Municipal
 8. Regulamento Parellas de Feitodocumentopdf
 9. Regulamento Praza de Abastosdocumentopdf
 10. Regulamento Rexistro de Licitadoresdocumentopdf
 11. Regulamento Servizo de Axudas no Fogar (S.A.F.)documentopdf
 12. Ordenanza Reguladora pola prestación dos S.A.F. documentopdf
 13. Regulamento especial de Honras e Distincións documentopdf
 14. Ordenanza de Protección e Tenza de Animaisdocumentopdf
 15. Ordenanza Reguladora de Axudas de Emerxencia Socialdocumentopdf
 16. Ordenanza Reguladora da Venda Ambulante ou non Sedentariadocumentopdf
 17. Ordenanza reguladora da taxa pola recollida de lixo documentopdf
 18. Ordenanza municipal de Carga e Descarga documentopdf
 19. Ordenanza Municipal Reguladora da expedición das tarxetas de estacionamento de vehículos automóbiles para persoas con discapacidade documentopdf

Urbanismo e Medio Ambiente

 1. Regulamento de instalacións e funcionamento de infraestructuras radioeléctricasdocumentopdf
 2. Regulamento Punto Limpio de Gondomardocumentopdf
 3. Ordenanza reguladora da intervención municipal no desenvolvemento de actividades e a realización de obras documentopdf
 4. Ordenanza de seguridade, salubridade, hixiene, habitabilidade e ornato de parcelas e edificacionsdocumentopdf
 5. Ordenanza Reguladora da actividade de Furanchosdocumentopdf
 6. Ordenanza municipal reguladora de Medio ambiente, limpeza e convivenciadocumentopdf