^ Ir arriba

novas

Venres, 06 Maio 2022 10:17

GONDOMAR CONTINUA COA SÚA APOSTA POLAS ENERXÍAS RENOVABLES

PUESTA EN MARCHA PUNTO DE RECARGA.jpg

O Concello de Gondomar pon enfuncionamentoun punto de recarga gratuito paradousvehículos, eporáen marcha a lo menosoutrosdousnos próximos meses.

Gondomar,05deMaiode 2022.O Concello de Gondomar consciente da importancia do problema que supón o cambio climático e anecesidadede potenciar o uso deenerxíaslimpas, ven depoñeren marcha un cargador para vehículos eléctricossituadonoaparcadoiroda policía local.

Este cargador dispón dedúastomas de carga rápidaepoderáser utilizado de forma gratuita durante un periodo máximo de dúas horas.

Orexedorlocal destacaqueestaacción nos permitiráofrecerunservizotantoaos vehiculoseléctricosouhíbridos enchufablesdepersoasde Gondomar, comotaménofrecer unservizoaaquelesque nos visiten”. Por tanto “esta acción tenunhadobrevertente;loitarcontra o cambio climático eapoiaraocomercio e ahostaleríalocais”.

Para poder acceder o uso derecarga será necesario descargarseunhaAPP. Durante o próximo mes,no que o punto de recarga estaránunperiodo de probas, será necesaria a retiradadunhatarxetade accesoque sepoderárecollernasdependencias da Policía Local.

O alcaldePaco Ferreiraanuncioutaménquexase iniciaron os trámites para asolicitudea través de fondos europeos da instalación deoutropunto de recarga que se situaríano entorno dopavillónde deportes

Asimesmonunhasegunda fase, estes puntos de recarga serán alimentados a través de placas solares, dentrodunambiciosoproxectode eficienciaenerxéticado Concello de Gondomar que permitirá que diferentesinstalaciónsmunicipaissexan abastecidas porfontesdeenerxía100%limpas.”