^ Ir arriba

Convocatoria de subvencións municipais en réxime de concorrencia competitiva ano 2017

Mediante resolución desta Alcaldía con data 21 de novembro de 2017, acordouse efectuar a convocatoria para a concesión en réxime de concorrencia competitiva das seguintes subvencións para o exercicio 2017, que se insertan a continuación:


- Subvencións a Asociacións, entidades ou persoas físicas que desenvolvan actividades que persigan un fin social.

- Subvencións para a execución de actividades de Promoción deportivas.

- Subbvencións para a execución de actividades de Promoción e Desenvolvemento cultural.

OBXETO DA CONVOCATORIA

A presente convocatoria ten por obxecto regula-lo procedemento de concesión de subvencións en réxime de libre concorrencia para fomenta-lo desenvolvemento de actividades, execución de obras ou investimentos, adquisición de subministros e outros que persigan a consecución de obxectivos de carácter cultural, deportivo e social ou comunitario, ou que redunden en beneficio da colectividade entre os veciños de Gondomar.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DESOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN

O modelo de solicitude, co resto da documentación requirida, presentarase no prazo de DEZ DIAS NATURAIS, contados dende o día seguinte a súa publicación no ATLANTICO DIARIO, no Rexistro Xeral do concello, por correo certificado ou a través do rexistro electrónico co DNI electrónico ou certificado dixital así como a través de calquera dos medios recollidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 01 de outubro, do procedemento administrativo común

A información, descarga de instancias e tramitación electrónica da presente convocatoria está dispoñible na páxina oficial da Sede Electrónica do Concello de Gondomar 

https://concellodegondomar.sedelectronica.gal/?x=Dp7Af9UHf1JjLqhPm-sr1YIypu*lWSC0DmlgruIHgxjXZ8o71bnmoeIwM0eTCIXc97bp28dy15ABbUSlkVw1KDPwDBS6HlVoQAxpOrmcROgyPFAk*O1jzB2EbCe*IdQPVhyvfxH2MUi9Svo8pZKOEDVklBlIg0D7aJdCykmrChRkysw85kXWKw

Toda a documentación pódese encontrar no rexistro do Concello.

Descargas anexos e bases da convocatoria:

 

Documentación
Download this file (ANUNCIO CONVOCATORIA SUBVENCIONS CONCORRENCIA COMPETITIVA 2017_CULTURA, DEPORTE E FIN SOCIAL.pdf)Anuncio[Anuncio]
Download this file (ANEXO I.- SOLICITUDE SUBVENCION(9).pdf)Anexo I[ ]
Download this file (ANEXO II.- CERTIFICACION DO ACORDO DE SOLICITUDE E DO NOMEAMENTO DE REPRESENTANTE (ENTIDADES XURIDICAS)(2).pdf)Anexo II[Certificación de acordo]
Download this file (ANEXO III.- CERTIFICACION DO ACORDO DE SOLICITUDE E DO NOMEAMENTO DE REPRESENTANTE (ENTIDADES SEN PERSONALIDADE XURIDICA)(1).pdf)Anexo III[Certificación de acordo]
Download this file (ANEXO IV.- DECLARACION DEBEDAS ADMINISTRACIONS PUBLICAS.pdf)Anexo IV[Declaración débedas]
Download this file (ANEXO V.- DECLARACION ARTIGO 13 LEI XERAL SUBVENCIONS.pdf)Anexo V[Declaración artigo 13]
Download this file (ANEXO VI.- DECLARACION DE DOCUMENTACION QUE FIGURA EN PODER DO CONCELLO.pdf)Anexo VI[Declaración documentación]
Download this file (ANEXO VII.- MEMORIA EXPLICATIVA.pdf)Anexo VII[Memoria explicativa]
Download this file (ANEXO VIII.- ORZAMENTO.pdf)Anexo VIII[Orzamento]
Download this file (ANEXO IX.- CONTA XUSTIFICATIVA.pdf)Anexo IX[Conta xustificativa]
Download this file (Bases e convocatoria cultura(6).pdf)Bases culturais[ ]
Download this file (Bases e convocatoria deporte(3).pdf)Bases deportivas[ ]
Download this file (Bases e convocatoria fin social(4).pdf)Bases fin sociais[ ]